Skip to main content

The Nickname Given By GandhijiThe nickname ( Upname) given by Gandhiji
◆ Rabindranath Tagore: - Guruvar
◆ Medaline Slade: - Meerabai
◆ Mohanlal Pandya: - DungliChor
◆ Chittaranjan Das: - Deshbandhu
◆ Subhash Chandra Bose: - Netaji
◆ Zverechand Clair: - Rashtriy Sayar
◆ Ravi Shankar Maharaj: - Muksevak
◆ MS Govalekar: - Bangabandhu
◆ Muhammad Ali Jinnah: - Kayde Azam
◆ Kaka Saheb Kalelkar: - Sawaai Gujarati
◆ cf Andrews: - Dinbandhu